Rajonā šis gads solās būt notikumiem bagāts

Ceturtdiena, 17. janv., 2002 Silva Kleinberga

Rajona padomes šī gada pirmās sēdes darba kārtībā bija 11 jautājumi. Padomes locekļi noklausījās arī vairākas vērtīgas informācijas.

Novada izveidošana rada izmaiņas arī rajona padomē

Tā kā pērnā gada nogalē 3 pašvaldības (Brocēnu, Blīdenes un Remtes), kas ietilpa arī rajona padomes sastāvā, izveidoja kopīgu pašvaldību - novadu, - grozīja rajona padomes nolikumu. Tajā teikts, ka rajonā ir 1 pilsēta, 1 novads un 16 pagasti un rajona padomi veido šo pašvaldību vadītāji. Mainīts arī divu padomes komiteju locekļu skaits - finansu komitejā tiek ievēlēti 6 locekļi (bija 7), bet sociālo jautājumu komitejā 5 (bija 6).

Otra būtiska izmaiņa - rajona pašvaldības iestāžu saraksts papildināts ar Rubas speciālo internātskolu, ko rajona padome pārņēma savā pārziņā.

Izmainīja arī rajona padomes komiteju sastāvu. Tā kā bijušais Blīdenes pagasta padomes priekšsēdētājs Andris Zambergs vairs nav rajona padomes loceklis, viņu atbrīvoja no finansu komitejas locekļa pienākumiem. Savukārt Arvīds Mēters no šo pienākumu pildīšanas tika atbrīvots kā Brocēnu pilsētas domes priekšsēdētājs, bet par padomes locekli ievēlēts kā Brocēnu novada domes priekšsēdētājs.

Izmaiņas veiktas arī sociālo jautājumu komitejas sastāvā, atbrīvojot no komitejas locekļa pienākumiem bijušo Remtes pagasta padomes priekšsēdētāju Mirdzu Dūklavu, kas vairs nav rajona padomes locekle.

Sakarā ar Brocēnu novada izveidošanu veica grozījumus arī rajona transporta koordinācijas un pasažieru pārvadājumu dotācijas komisijas sastāvā. A. Mēters darbu tajā turpinās kā Brocēnu novada domes priekšsēdētājs. Līdz šim viņš bija šīs komisijas vadītājs, taču Aidis Herings ierosināja par komisijas vadītāju apstiprināt Lutriņu pagasta padomes priekšsēdētāju Edvīnu Pūkaini. A. Mēteram atrodoties šajā amatā, varot rasties interešu konflikts, jo Brocēnu pašvaldībai pieder savs autotransporta uzņēmums. Ar balsu vairākumu par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja E. Pūkaini.

Arī nepamatoti represēto personu materiālo zaudējumu atlīdzības komisijā A. Mēters turpmāk strādās kā Brocēnu novada domes priekšsēdētājs.

No 1. janvāra Blīdenes un Remtes pagasta un Brocēnu pilsētas pašvaldībām apstiprināto transporta nodokļa un akcīzes nodokļa daļu pārskaitīs Brocēnu novada domei.

Lemj par finansēm

Apstiprināja pārskatu par rajona padomes 2001. gada budžeta izpildi: ieņēmumos - 1 681 469 Ls, izdevumos - 1 672 603 Ls.

Apstiprināja pārskatu par rajona pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 2001. gadā un šo līdzekļu izlietojuma programmu 2002. gada 1. ceturksnim.

Pērn izlietoti 17 450 Ls. Lielākās summas piešķirtas uzņēmējdarbības kreditēšanai - 4500 Ls, informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju pieejamības paplašināšanai rajonā - 5870 Ls, dotācijai bērnu namam "Rūķītis" - 2100 Ls.

1. ceturksnī līdzekļus plānots izmantot šādi: 25% jeb 4765 Ls - uzņēmējdarbības atbalstīšanai, 2% jeb 381 Ls pašvaldības īpašumu privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, 73% jeb 13 915 Ls citiem mērķiem, kurus nosaka rajona padome ar atsevišķu lēmumu.

Nolēma pārdot rajona padomei piederošās 95 akciju sabiedrības "R&C" akcijas.

Vienu apstiprina, citu - noraida

Apstiprināja Rubas speciālās internātskolas nolikumu.

Bija sagatavoti grozījumi rajona padomes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā, kas paredzēja pārejošas darba nespējas gadījumā slimības naudu, sākot no 2. dienas, izmaksāt 100% apmērā. A. Herings teica, ka ekonomikas komiteja priekšlikumu neatbalstīja, tāpēc ierosināja par to balsot. Priekšlikums neguva balsu vairākumu.

Informē par izglītības, kultūras un citām aktualitātēm

Noklausījās Cieceres internātpamatskolas direktora Kārļa Maka informāciju par audzēkņu uzņemšanas kārtību internātskolā. Direktors aicināja pašvaldību vadītājus laikus izlemt, kuriem bērniem nepieciešams mācīties Cieceres internātskolā. Citu gadu pieredze rāda, ka dažkārt gan pašvaldība, gan vecāki attopas tikai augustā, kad maksimālais bērnu skaits jau uzņemts. Satraukumu rada tas, ka skolā nāk arvien slimāki bērni. K. Maks iesniedza skolas veiktos pētījumus par bērnu veselības stāvokli.

Tā kā pagastu pašvaldībās arvien straujāk ienāk internets, Druvas vidusskolas skolotājs Normunds Svētiņš pastāstīja par izstrādāto apmācības kursu programmu speciāli pašvaldību darbiniekiem. Rajona padomes speciālists Egils Ķuzis informēja, ka tiek gatavota rajona e-projekta 3. kārta. Valsts investīciju saņemšanai sagatavots arī bibliotēku informatizācijas projekts.

Valsts kultūras inspektore Zaiga Upeniece pastāstīja, ka 9. martā Druvas kultūras namā notiks rajona pašvaldību kultūras programmu prezentācijas festivāls "Re, kā...". Tā mērķis ir aktivizēt kultūrvides kopšanu, prezentēt pašvaldības kultūrvēsturiskās tradīcijas, pašdarbības kolektīvus. Pēc festivāla izveidos videoreklāmas materiālu. Katras pašvaldības vadītājs prezentēs savu pašvaldību un uzstāsies viens pieaugušo kolektīvs. Z. Upeniece līdz 10. februārim gaida piesakāmies festivālam (to var izdarīt arī pie Ļubas Kapteines Druvā).

Vasarā rajona kultūras darbiniekiem paredzēts pieredzes brauciens uz Austrijas pilsētu Fillahu, kur notiek plašs tautas tērpu festivāls. Tajā piedalās delegācijas no vairāk nekā 30 valstīm, līdz ar to tā ir lieliska iespēja ne tikai redzēt, ko spēj citi, bet arī dibināt draudzīgus kontaktus. Festivālā piedalīsies arī Pampāļu folkloras kopa un Rubas deju kolektīvs.

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Aija Žideņa informēja par iespējām internetā izveidot katra pagasta tūrisma objektu datu bāzi, piedalīties Balttour izstādē un pieredzes braucienā uz Austriju, lai iepazītos, kā nelielas pilsētiņas pašvaldība veido savu tūrisma politiku.

Par rajona padomes pārstāvi Latvijas pagastu apvienībā apstiprināja Novadnieku pagasta padomes priekšsēdētāju Ivaru Dombrovski.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk