Domnieki atbalsta peldbaseinu un atļauj ierīkot spēļu zāli

Sestdiena, 26. janv., 2002 Silva Kleinberga

Saldus pilsētas domes sēdē šoreiz galvenokārt izskatīja dažādus iesniegumus un lēma par saimnieciskiem jautājumiem.

Naudu vajag visiem

Noklausījās domes revīzijas komisijas locekles Ā. Beierbahas informāciju par revīzijas rezultātiem pirmsskolas izglītības iestādē "Zīlīte" un revīzijas komisijas priekšlikumiem "Zīlītes" administrācijai un domei.

Konstatēts, ka ne visi vecāki laikus samaksā par bērnu uzturēšanos pirmsskolas iestādē un ēdināšanu. Iestādes administrācija pietiekami stingri neprasa ievērot starp pirmsskolas iestādi un vecākiem noslēgtā līguma nosacījumus, kur noteikti gan maksājumu termiņi, gan sankcijas to neievērošanas gadījumā. Revīzijas komisija ieteikusi "Zīlītes" administrācijai nodrošināt maksājumu savlaicīgu iekasēšanu.

Sarežģījumus rada bērnu neregulārie pirmsskolas iestādes apmeklējumi. Vecāki bieži vien laikus neinformē par bērnu neierašanos. Tāpēc revīzijas komisija ierosināja domei izstrādāt noteikumus, kuros paredzēts, kā aprēķināma maksa par ēdināšanu, ja bērns pirmsskolas iestādi nav apmeklējis un vecāki par to noteiktajā kārtībā nav ziņojuši.

Domas dalījās, apspriežot revīzijas komisijas priekšlikumu nodrošināt finansējumu pakāpeniskai logu nomaiņai grupiņu telpās, jo daudzviet tie ir kritiskā stāvoklī un apdraud bērnu drošību. Domes priekšsēdētājs A. Herings uzskatīja, ka nevar "Zīlīti" izdalīt atsevišķi, jo visās pirmsskolas iestādēs situācija ir līdzīga. Vienisprātis ar to bija arī viņa vietnieks V. Dīriņš. Deputāts A. Pūtelis iebilda pret lēmuma projektā ierakstīto formulējumu "iespēju robežās". Viņaprāt domes speciālistiem vajadzēja apsekot visas izglītības iestādes un sagatavot konkrētus priekšlikumus, kurai finansējumu vajag vairāk, bet kura var pagaidīt. Nedrīkst vadīties pēc principa - kurš vairāk prasa, tas arī dabū.

Nolēma uzdot pirmsskolas iestādes "Zīlīte" vadītājai Z. Bērantei izpildīt domes revīzijas komisijas priekšlikumus, bet domes ekonomistei D. Šlankai uzdot iespēju robežās nodrošināt revīzijas komisijas priekšlikumu izpildi.

Atļāva pārdot domei piederošās automašīnas Ford Sierra un Ford Escort.

Diskutēja, vai atļaut piemērot iedzīvotājiem noteiktos tarifus (kas ir zemāki par uzņēmumiem noteiktajiem) par ūdeni, kanalizāciju, kā arī par siltumenerģiju Saldus tehnikuma baseina darbības nodrošināšanai. J. Koļesņikovs uzskatīja, ka tas var pasliktināt pašvaldības uzņēmumu "Komunālo uzņēmumu kombināts" un "Saldus siltums" stāvokli. A. Pūteli interesēja, vai uzņēmumi šādam risinājumam rakstiski piekrituši. Nolēma atļaut piemērot minētos tarifus. Piekrita J. Broka priekšlikumam un nobalsoja, ka lēmums stājas spēka tikai pēc baseina darbības uzsākšanas.

A. Pūteļa iesniegtajā lēmuma projekta labojumā paredzēts līdz nākamajai sēdei uzdot domes izpilddirektoram Ā. Nārvilam organizēt rekonstruētā Tūristu ielas posma un Striķu ielas posma gar Kalpaka laukumu nodošanu ekspluatācijā. Viņaprāt, tas ir reāls termiņš. Tūristu ielai tikai jāsakārto dokumentācija, par ko viņš jau sen runājis ar domes amatpersonām, taču vienmēr atradušies aizbildinājumi. Savukārt par sabojāto Striķu ielas posmu atbildīgas domes amatpersonas, kas atļāva pa šo ielu braukt transportam. "Ja līdz nākamajai sēdei iela nebūs nodota ekspluatācijā, prasīšu sodīt tos, kas atļāva pa to braukt," viņš teica. A. Pūteļa ieteikumi netika pieņemti. Ar balsu vairākumu nolēma, ka Tūristu ielas posms ekspluatācijā nododams līdz šī gada 1. aprīlim, bet Striķu ielas posms - līdz 1. jūlijam.

Izskatot J. Koļesņikova un A. Pūteļa iesniegumus par domes maksājumu parādiem p/u "Komunālo uzņēmumu kombināts", nolēma, ka domei parāds jāsamaksā līdz šī gada 1. aprīlim.

Lemj par dzīvokļiem, zemi, spēļu zālēm

Apstiprināja domes dzīvokļu un iedzīvotāju reģistrācijas komisijas priekšlikumus par dzīvokļu izīrēšanu un pārreģistrēšanu dzīvokļu uzlabojumu grupā.

Izskatīja zemes jautājumus. Sakarā ar īpašuma Jelgavas ielā 1 sadalīšanu divos atsevišķos nekustamajos īpašumos, piešķīra tiem adreses: Jelgavas ielā 1 - tirdzniecības centram un Jelgavas ielā 3 - degvielas uzpildes stacijai.

Vienai personai noteica politiski represētās personas statusu.

Nolēma reģistrēt 10 tirdzniecības vietas, 16 indidividuālā darba veicējus un 7 individuālā darba veikšanas vietas.

Izskatīja SIA "SVA" iesniegumu atļaut ierīkot spēļu zāli Lielā ielā 13 un tirgot tajā alkoholu. Kategoriski pret to iebilda U. Feldmanis: "Spēļu zāles Saldū tā jau ir daudz, un pirmie cietīs jaunieši." Arī A. Pūtelis teica, ka ir pret spēļu zālēm, taču balsos par, pamatojot, ka lielāka konkurence noteikti kādu spēļu zāli izputinās. A. Līpiņš iebilda pret alkohola tirdzniecību spēļu zālē. A. Herings uzskatīja, ka ar aizliegšanu neko nepanāks. Viņš pastāstīja, ka no spēļu automātiem iekasētās valsts nodevas 25% atgriežas pašvaldībās, un ierosināja no šiem maksājumiem veidot atsevišķu fondu. Tajā ienākušo naudu varētu izmantot kultūras un sporta attīstībai, tādējādi radot alternatīvu brīvā laika pavadīšanai spēļu zālē.

Ar balsu vairākumu nolēma atļaut ierīkot spēļu zāli Lielā ielā 13 un piekrita, ka tajā tirgo arī alkoholu. SIA "Jānis" lūdza atļauju mazumtirdzniecībai ar alkoholu tirdzniecības centrā Jelgavas ielā 1. Pret to iebilda vienīgi U. Feldmanis.

Palīdz atgriezties sabiedrībā

Lai palīdzētu uzsākt normālu dzīvi vienai personai, kas atgriezusies pēc soda izciešanas un jau sameklējusi darbu, nolēma dzīvoklim, kurā tā dzīvo, līdz 1. aprīlim noteikt sociālā dzīvokļa statusu.

Lēma par pārtikas talonu piešķiršanu personām, kam piespriesti piespiedu un sabiedriskie darbi vai kuras atgriezušās no ieslodzījuma, ja šīs personas atbilst maznodrošināto statusam. Pārtikas talonus izsniegs uz laiku līdz 2 mēnešiem. Domes sociālo jautājumu komisija nepieciešamības gadījumā varēs pagarināt termiņu vēl uz 2 mēnešiem. Pārtikas talonu vērtība netiks atrēķināta no iztikas līdzekļu deklarācijā paredzētās summas, lai atliktu nedaudz līdzekļu arī pirmās nepieciešamības preču iegādei un komunālo maksājumu segšanai.

Jāseko līdzi pašu lemtajam

A. Pūtelis aicināja deputātus biežāk izlasīt pašu pieņemto domes darbības nolikumu, kura vairākas prasības netiek pildītas. Viena no tām - ne visi sagatavotie lēmuma projekti pirms sēdes nodoti izskatīšanai domes juristei. Tāpēc ne vienmēr tie ir kvalitatīvi un juridiski pareizi. Arī J. Koļesņikovs jau vairākās sēdēs iebildis pret dažiem nekvalitatīvi sagatavotiem lēmumu projektiem.

Nolikumā paredzēts, ka domes sēdēs deputāti tiek informēti par svarīgāko, kas notiek domē, kā arī par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi. A. Herings solīja, ka turpmāk šāda informācija būs.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk