Rajona padome palīdzēs slimnīcai

Ceturtdiena, 14. febr., 2002 Silva Kleinberga

Aizvadītā rajona padomes sēde bija svarīga tāpēc, ka tika pieņemts rajona padomes budžets 2002. gadam.

Apstiprina pērnā gada budžetu izpildi

Šī gada pamatbudžetā plānots ieņemt 1 513 563 Ls, bet izdot - 1 503 563 Ls (par budžetu tiks sagatavota plašāka informācija).

2002. gada speciālā budžeta ieņēmumos plānoti 129 485 Ls, izdevumos - 153 680 Ls. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā bija 58 237 Ls.

Pirms jaunā budžeta pieņemšanas apstiprināja pārskatu par rajona padomes 2001. gada speciālā budžeta izpildi - ieņēmumos 174 803 Ls un izdevumos 116 566 Ls. Apstiprināja arī pārskatu par rajona padomes 2001. gada ziedojumu budžeta izpildi - ieņēmumos 5159 Ls un izdevumos 4861 Ls.

Apstiprināja arī rajona padomes aizvadītā saimnieciskā gada pārskatu. Pamatbudžetā pērn iekasēti 1 681 469 Ls. Vislielākā summa - 949 239 Ls - ir maksājumi no valsts pamatbudžeta (izglītībai 450 242 Ls un 489 997 Ls - valsts investīcijas rajona dienvidaustrumu daļas kompleksajai attīstībai). 562 453 Ls no ieņēmumiem veidoja maksājumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem.

No pamatbudžeta pērn izlietoti 1 672 603 Ls. Visvairāk naudas bija nepieciešams izglītībai - 566 723 Ls, dzīvokļu un komunālajai saimniecībai, vides aizsardzībai, teritoriālajai plānošanai - 514 095 Ls. Izpildvarai un likumdošanas varas institūcijām tērēti 175 145 Ls.

Vieniem piešķir finansējumu, par citiem - nevar vienoties

Piešķīra 2329 Ls no rajona pašvaldības īpašumu privatizācijas fonda līdzekļiem, lai šogad varētu saremontēt administratīvās ēkas kāpnes, kas ir kritiskā stāvoklī.

Plašākas debates izraisījās, kad vajadzēja lemt par 7600 Ls papildlīdzekļu sadali no valsts pamatbudžeta finansētajām speciālajām izglītības iestādēm. Rajonā tādu ir 4 - Rubas speciālā internātskola, Cieceres internātpamatskola, specializētās pirmsskolas iestādes "Cerībiņa" un "Varavīksne". Skatot šo jautājumu ekonomikas komisijā, konkrēts lēmums netika pieņemts, jo bijuši dažādi ieteikumi. Savukārt sociālo jautājumu komitejas un finansu komitejas ieteikums bija šo naudu piešķirt Cieceres skolas jumta nomaiņas uzsākšanai. Taču līdzekļi nepieciešami arī abām pirmsskolas iestādēm logu nomaiņai. Rubas skola jumta remontam papildfinansējumu saņēma jau pērn. Saldus pilsētas domes priekšsēdētājs A. Herings skaidroja, ka "Cerībiņā" izveidosies kritiska situācija, ja netiks nomainīti logi.

Tā kā jautājuma izlemšanā nebija vienprātības, balsoja. Pat divreiz balsojot, nepieciešamo balsu vairākumu neieguva ne priekšlikums naudu piešķirt Cieceres skolai, ne "Cerībiņai". Lēmums par papildu līdzekļu piešķiršanu netika pieņemts.

Sakarā ar p/u "Saldus slimnīca" iesniegumu, kā arī, ņemot vērā, ka valsts nepietiekami finansē veselības aprūpi, nolēma dzēst slimnīcai piešķirto 3735 Ls aizdevumu dezinfekcijas kameras iegādei.

Vienprātības nebija, lemjot par ilgtermiņa aizdevuma ņemšanu no Valsts kases slimnīcas vajadzībām. Bija izlemts ņemt 72 000 Ls aizdevumu ķirurģiskās nodaļas remontam un mākslīgās plaušu ventilācijas aparatūras iegādei. Ja ķirurģiskā nodaļa netiks izremontēta, tā nevarēs iziet sertifikāciju, tātad - arī strādāt. Ņemot vērā rajona padomes budžeta iespējas, pagaidām nācās izšķirties tikai par pašas nepieciešamākās aparatūras iegādi.

A. Herings informēja, ka iesniegumu no slimnīcas saņēmusi arī Saldus pilsētas dome. Slimnīca lūdz finansiālu palīdzību ultrasonogrāfa iegādei. Tā kā domes rīcībā nav tādas naudas, A. Herings iesniegumu pāradresēja rajona padomei un lūdza apsvērt, vai nevarētu palielināt aizņēmuma summu.

Tā kā nav ievērots rajona padomes nolikums par kārtību, kādā tiek iesniegti jautājumi izskatīšanai sēdēs, nolēma iesnieguma izskatīšanu atlikt uz nākamo sēdi.

Diskutēja arī par to, vai vispirms nepieciešams nodaļas remonts, vai varbūt labāk iegādāties vēl kādu aparatūru.

Ar balsu vairākumu nolēma ņemt 72 000 Ls aizņēmumu uz 7 gadiem, aizņēmuma atmaksu garantējot ar rajona padomes budžeta līdzekļiem. Nauda tiks izmantota ķirurģijas nodaļas remontam un plaušu ventilācijas aparatūras iegādei. Nolēma rezervēt rajona padomei nepieciešamos līdzekļus aizņēmuma procentu apmaksai, apstiprinot rajona pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programmu.

Izdarīja grozījumus padomes 1999. gada 16. februāra lēmumā par rajona padomes un tās iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, papildinot to ar jaunu punktu "Maksa par transporta izdevumiem sakarā ar grāmatu piegādi juridiskām personām".

Apstiprināja noteikumus par Rubas speciālās internātskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Balsoja arī par SIA "Mežavējš" lūgumu aizdot 3000 Ls no rajona pašvaldības privatizācijas fonda kafejnīcas rekonstrukcijas pabeigšanai. Ar balsu vairākumu nolēma prasīto aizdevumu nepiešķirt.

Apstiprināja rajona autoceļu fonda līdzekļu sadali pašvaldībām par 2001. gada novembri un decembri. No transporta nodokļa decembrī rajona autoceļu fondā ieskaitīts 1451 Ls, sadalīti 1088 Ls, bet rezervē atstāti 363 Ls.

No akcīzes nodokļa autoceļu fondā novembrī ieskaitīti 10 233 Ls, sadalīti 7676 Ls, rezerves fondā atstājot 2557 Ls. Decembrī ieskaitīti 12 814 Ls, sadalīti 9610 Ls, rezervē atstāti 3204 Ls.

Izstrādās rajona attīstības plānu

Nolēma pilnvarot rajona padomes priekšsēdētāju A. Liepu slēgt līgumu ar BOVAS "Latvijas autoceļu direkcija" par juridisko, inženiertehnisko un konsultatīvo palīdzību rajona pašvaldībām autoceļu, ielu, tiltu un ceļa zīmju uzturēšanā un remontā. Līguma izpildei paredzēt 2500 Ls gadā no autoceļu rezerves fonda. Tā kā pret šo lēmumu iebilda Zirņu pagasta padomes priekšsēdētājs V. Grāvelis, par tā pieņemšanu balsoja.

Izskatot Valsts kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas lēmumu par valsts mērķdotāciju izlietojuma likumību pašvaldībās, nolēma pieņēmt zināšanai, ka projekta "Saldus rajona dienvidaustrumu daļas kompleksā attīstība" ietvaros laikā no 1999. līdz 2001. gadam veiktā nepabeigtā celtniecība pērn novembrī ir ņemta uzskaitē rajona padomes grāmatvedības kontā.

Tā kā Izglītības un zinātnes ministrija ir izsniegusi izglītības iestādes reģistrācijas apliecību Cieceres internātpamatskolai, nolēma, ka pirms Cieceres internātpamatskolas nosaukuma turpmāk vairs nebūs vārdu "Saldus rajons".

Apstiprināja rajona teritorijas attīstības plāna izstrādes darba uzdevumu. Plāns tiks izstrādāts uz 12 gadiem. To paredzēts veikt 2 posmos, līdz šī gada beigām izstrādājot rajona attīstības stratēģiju un rīcības programmu, bet līdz 2003. gada beigām - teritorijas plānojumu.

Gūst noderīgu informāciju

Rajona padomes sēžu otrajā daļā vienmēr ir vērtīga informācija, kas pievērš pašvaldību vadītāju uzmanību aktualitātēm pašvaldību darbā, kā arī ietaupa laiku, meklējot vajadzīgo informāciju.

Arī šoreiz bija vairākas informācijas. Tostarp par jaunumiem piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā, kas no pērnā gada rudens ir obligāta, ceļu nodokļu atlaižu noformēšanā, skolu akreditācijā u.c. Pašvaldību vadītāji uzzināja, ka no Nīderlandes valdības ir dabūta nauda projektam ar riska grupu bērniem. Lai varētu sniegt iespējami pilnvērtīgāku palīdzību, paredzēts izglītot bāriņtiesu un pagasttiesu darbiniekus, kā arī izpētīt situāciju rajonā.

Iebildumus izraisīja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra nometņu darba speciālista G. Kalniņa informācija par nometņu organizēšanas kārtību. Nometnes varēs organizēt tikai tie, kas pēc speciālu centra rīkotu kursu noklausīšanās un eksāmenu nolikšanas būs saņēmuši atbilstošu apliecību. Kursi maksā 37 Ls, kas daudziem nav pa kabatai.

Interesanta bija Lattelekom speciālistu I. Ružas un I. Cederštremas izpētes projektu prezentācija par ekonomiskās attīstības tendencēm Saldus rajonā, kā arī par to, cik informēti rajona iedzīvotāji ir par e-Saldus rajonu.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk