Pie Cieceres skolas būs guļošais policists

Ceturtdiena, 20. dec., 2001 Silva Kleinberga

Rajona padomes šī gada pēdējā sēdē izskatīja gandrīz divdesmit dažādus jautājumus un noklausījās vairākas svarīgas informācijas.

Lemj par finansēm

Atļāva norakstīt rajona padomes pamatlīdzekli - datorkomplektu "Severin". Tas iegādāts pirms 5 gadiem, vairākkārt remontēts, šobrīd nedarbojas.

Atļāva padomes priekšsēdētājai A. Liepai slēgt līgumu par ielu un laukumu (pie rajona padomes, rajona centrālās slimnīcas un poliklīnikas piebraucamajos ceļos, O. Klapaka piemiņas vietā un piebraucamajā ceļā) attīrīšanu no sniega šajā ziemas sezonā. Darbu finansēs no rajona ceļu rezerves fonda līdzekļiem. Uzdeva izpilddirektoram Z. Zabludovskim veikt cenu aptauju par darbu veikšanu.

Apstiprināja autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu pašvaldībām oktobrī un novembrī. No oktobrim ieskaitītajiem transporta nodokļa 1504 Ls sadalīja 1128 Ls, rezerves fondā atstājot 376 Ls. No novembrim ieskaitītajiem 935 Ls sadalīja 701 Ls, rezervē atstājot 234 Ls. No oktobrim ieskaitītajiem akcīzes nodokļa 18 596 Ls sadalīja 13 947 Ls, rezervē atstājot 4649 Ls.

Diskusijas izraisījās, lemjot par autoceļu rezerves fonda līdzekļu rezervēšanu 2002. gadā. Bez iebildumiem piešķīra 7000 Ls Šķēdes pagasta padomei tilta rekonstrukcijai. Daži pašvaldību vadītāji iebilda pret 2500 Ls rezervēšanu Ezeres pagasta padomei autoceļu malu un grāvju sakopšanai. Taču ar balsu vairākumu tika piešķirts arī šis finansējums.

Izdarīja grozījumus rajona padomes šī gada budžetā, pārkārtojot pa posteņiem ieņēmumu un izdevumu daļu sakarā ar to, ka saņemts finansējums informācijas tehnoloģiju projektam, kā arī atļaujot galvenajiem kredītu rīkotājiem nepieciešamības gadījumā pārkārtot kredītus budžeta ietvaros un veicot citas nelielas izmaiņas.

Apstiprināja rajona transporta koordinācijas un pasažieru pārvadājumu dotācijas komisijas sēdes lēmumu par finansējuma piešķiršanu automašīnas iegādei. Noteica, ka par autodotācijas līdzekļiem iegādātā automašīna tiek izmantota komisijas funkciju nodrošināšanai. Laikā, kad automašīnu neizmanto komisija, to saskaņā ar rajona padomes priekšsēdētājas rīkojumu var izmantot rajona padomes vajadzībām.

Nolemj pārdot akcijas

Ņemot vērā a/s "Brocēni" izteikto priekšlikumu, lai rajona pašvaldība pārdod tai piederošās akcijas, un uzskatot, ka rajona padomes atrašanās akciju sabiedrībā ir ekonomiski neizdevīga, nolēma izstāties no a/s "Brocēni" un pārdot rajona padomes 104 akcijas. Tāpat nolēma izstāties no a/s "Brocēnu metāla sistēmas" un pārdot rajona padomes vienu akciju.

Noklausījās informāciju, ka Saldus pilsētas, Brocēnu pilsētas ar lauku teritoriju, Novadnieku un Saldus pagasta pašvaldību vadītāji parakstījuši vienošanās protokolu, kurā teikts, ka sakarā ar jaunā apvedceļa būvniecību šīs pašvaldības ir ieinteresētas saglabāt dzelzceļa uzbērumu no Saldus - Ezeres ceļa līdz Rīgas - Liepājas šosejai. Padomes sēdē apstiprināja šo vienošanās protokolu un nolēma lūgt a/s "Brocēni" nodot četrām pašvaldībām minēto dzelzceļa uzbērumu.

Nolēma izstāties no SIA "Saldus degviela", pārdodot rajona padomei piederošās statūtu kapitāla 15 daļas.

Nolēma bez atlīdzības nodot Ezeres pagasta padomes īpašumā rajona padomei piederošo rajona tūrisma lielformāta karti.

Iesaistās sabiedriskās organizācijās un projektos

Tā kā pašvaldību attīstība iespējama, piedaloties dažādos projektos, vienbalsīgi piekrita, ka rajona padome iesaistās eiroreģionā "Baltika". Uzdeva rajona padomes padomniecei ārējās sadarbības jautājumos S. Ozoliņai veikt sadarbības koordināciju ar eiroreģiona "Baltika" dalībniekiem. Eiroreģionā iesaistās Baltijas jūras piekrastes plānošanas reģiona pašvaldības, komandējumu un saimnieciskos izdevumus finansējot katra no sava budžeta. "Baltika" ir viens no lielākajiem eiroreģioniem, kas dibināts 1998. gadā. Tajā ietilpst pašvaldības no Dānijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Krievijas.

Lai pievērstu rajona iedzīvotāju lielāku uzmanību savai veselībai un mācītu vispirms pašiem par to rūpēties, nolēma iesaistīties sabiedriskās organizācijas "Veselību veicinošo pašvaldību apvienība" dibināšanā. Pilnvaroja izpilddirektori I. Behmani piedalīties dibināšanas sapulcē un ievēlēšanas gadījumā darboties jaunās organizācijas izpildinstitūcijās.

Domā par bērniem

Visplašākās diskusijas izraisījās, spriežot par ātrumvaļņu jeb tautā saukto guļošo policistu uzstādīšanu pie Cieceres internātpamatskolas. Ne visi pašvaldību vadītāji uzskatīja, ka braukšanas ātruma ierobežotāju uzstādīšana jāfinansē tikai no rajona autoceļu fonda līdzekļiem, jo vairāk nekā puse skolēnu ir no Saldus pilsētas. Līdz ar to tai vajadzētu finansēt pusi no summas. Diskutēja, vai guļošie policisti ir drošākais līdzeklis, jo pārgalvīgi braucēji var tos neņemt vērā, un tad sekas būtu vēl traģiskākas. Izskanēja priekšlikums slēgt ielu uz Cieceres skolu un braukšanai izmantot apvedceļu gar tehnikumu. "Varam jau spriest globāli, taču aicinu padomāt par bērnu drošību. Šis ir vērā ņemams priekšlikums, kā to uzlabot. Mēs dalām bērnus procentos - tik ir no tās un tik no šīs pašvaldības. Bet aiz procentiem stāv dzīvi cilvēki. Arī betona siena no trakiem braucējiem nepasargās," ātrumvaļņa uzstādīšanu atbalstīt aicināja Zirņu pašvaldības vadītājs V. Grāvelis. Balsojot domas dalījās, taču ar balsu vairākumu nolēma uzstādīt guļošos policistus pie Cieceres skolas un veicamo darbu apmaksai rezervēt līdz 1300 Ls no rajona autoceļu rezerves fonda.

Apstiprināja rajona padomes bērnu nama - patversmes "Rūķītis" nolikumu. Par bērnu nama direktori iecēla Initu Gailīti. Konkursam uz šo amatu bija iesniegti 7 pieteikumi, komisijā izvērtēja tikai trīs, jo pārējiem kandidātiem nebija atbilstošas izglītības. Par piemērotāko kandidāti atzina I. Gailīti, kurai ir gan augstākā pedagoģiskā izglītība, gan pieredze Valdorfa skolā, gan šī darba veikšanai atbilstoši sertifikāti.

Nolēma no 2002. gada 1. janvāra pārņemt no Rubas pagasta padomes rajona padomes pārziņā Rubas speciālo internātskolu. Izveidoja skolas pārņemšanas komisiju, ko vadīs izpilddirektore I. Behmane. Par speciālās internātskolas direktori iecēla Sandru Pluģi.

Noklausās informācijas

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja A. Žideņa bija sagatavojusi detalizētu un uzskatāmu informāciju par to, kas izdarīts, strādājot pie rajona tūrisma attīstības stratēģijas. Saldus rajonā tūristiem varētu piedāvāt 6 lielas teritorijas - Saldus pilsētu; Ventas - Vadakstes upes un to pieteku apkaimi; Cieceres upi un tai pieguļošo teritoriju; rajona rietumu daļu, ietverot Zvārdes dabas liegumu; Sātiņu dabas liegumu; Imulas - Amulas upju teritoriju, ietverot daļu Remtes pagasta.

A/s "Dati" pašvaldību vienotās informācijas sistēmas projekta pārvaldnieks A. Šnepsts stāstīja par valsts finansētajām datorprogrammām personu datu uzskaites veidošanā un nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanā, kas ļaus uzlabot informācijas apmaiņu starp pašvaldībām un krietni atvieglos speciālistu darbu.

Pašvaldību vadītāji tika iepazīstināti ar aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanā, iespējamām pašvaldību garantijām mazturīgo studiju kreditēšanai, ceļu reģistrācijā u.c.

Citi raksti sadaļā: Ziņas

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja piekrist, atteikties vai mainīt savu piekrišanu. Vairāk informācijas par izmantotajām sīkdatnēm skatīt sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

Lasīt vairāk